Organisatie 2017-06-17T20:30:28+00:00
Loading...

Organisatie

De organisatiestructuur van het VGC is een lijn/staf organisa­tie. De organisatie is steeds in beweging en groeit uit tot een professionele organisatie. Het VGC wil echter geen grote organisatie worden. Vanuit een emancipatoir model wordt geprobeerd overleg te voeren en beslissingen te nemen; er zijn verschillende beslismomenten met bijbehorende procedures.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Voorzitter: Hilde Glessner
  • Secretaris: Marjan Tillmans
  • Bestuurslid: Yvonne Winants

Zes keer per jaar wordt vergaderd. Daarnaast zijn er nog beleidsoverleggen en nemen bestuursleden ieder een taakgebied onder hun hoede.

Fiscaal nummer 8084.93.863L02.101.0

Beleidsplan

Het Vrouwengezondheidscentrum betreft de beleidsgebieden Vrijwilligersactiviteiten, WMO en Volksgezondheid. Landelijk en in Maastricht zijn door de verschillende overheden speerpunten opgesteld. Hier wil het VGC invulling aan geven.

Voor het Volksgezondheidsbeleid krijgen de speerpunten depressie, overgewicht (bewegen) en diabetes aandacht. Volgens de WMO worden de Prestatievelden 2, 4, 5 en 7-8-9 gevolgd. En voor de Vrijwilligersactiviteiten richt het VGC zich binnen haar activiteiten op het: bevorderen van zelfredzaamheid en zelfvertrouwen, maatschappelijke participatie, sociale samenhang en de bewegingscultuur. Maastricht heeft een nieuwe sociale visie geschreven en gepresenteerd. Dit gaat leidend worden voor het gehele welzijnswerk.

Binnen de WMO is de kanteling nog in volle gang. Jeugdzorg, de Participatie wet en de AWBZ gaan hier in 2015 ook deel van uitmaken. Een belangrijke uitdaging wordt het om problemen in de leefwereld van mensen op te gaan lossen. Niet meer binnen de eigen organisatie, maar als functie in zogenaamde “white label teams”. Als partner in een systeem van partners en niet meer instellingsgebonden. Dit vraagt een andere kijk op het bieden van hulp. Concreet: Samen met elkaar verbeteren, elkaar aanspreken en zaken met elkaar afspreken.

Het VGC ontplooit activiteiten specifiek gericht op vrouwen. Concreet houdt dit in het stimuleren van begrip en kennis van vrouwen over hun lichaam en gezondheid en het ter discussie stellen van de traditionele beeldvorming mannelijkheid/vrouwelijkheid.

Als hoofddoelstelling in het verwezenlijken van genoemde speerpunten ziet het VGC het als een belangrijke taak om vrouwen de mogelijkheid te bieden om remmende en belemmerende factoren weg te werken. Is dit bereikt dan kunnen ze zich ontplooien.

Het is belangrijk dat vrouwen een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen ontwikkelen, dat zij zich bewust zijn van hun kwaliteiten en kracht.

Uitgangspunten van werken zijn:

  • Snelle en directe hulpverlening (geen lange wachttijden);
  • Werk op maat leveren; het wijkgericht werken en projectmatig werken sluiten hier naadloos op aan;
  • Transparante hulpverlening met heldere besluitvormingsprocedures;
  • Theoretische- en ervaringsdeskundigheid;
  • Vrouwen verlenen hulp(verlening) aan vrouwen;
  • Integrale probleemaanpak (naast psychische hulp bieden we ook begeleiding naar instanties voor materiële, justitiële en andere hulp).

Positiebepaling

Het VGC bevindt zich in de nulde- / eerste lijn. Het totale aanbod van het VGC heeft een unieke positie in de zorgketen van het bestaande reguliere aanbod. Deze bevindt zich tussen GVO en Hulpverlenen. Samen met de cliënt wordt gewerkt aan de hulpvraag, in de vorm van gesprekken, cursussen of groepsbijeenkomsten. Het VGC onderscheidt zich van de reguliere zorg door de ernst van de problematiek. DSMIV geclassificeerde problemen worden niet aangenomen, maar doorverwezen naar reguliere zorg. We richten ons op preventie van psychische problemen en geven ondersteuning. Het doel is het voorkomen en verergeren van problemen, dat kan leiden tot psychische stoornissen. Ook cliënten zonder psychische problemen, maar met hulpvragen in de trant van zelfredzaamheid en levensvragen worden geholpen. De doelstelling hier is cliënten sterker maken zodat ze beter met life-events kunnen omgaan. Het VGC onderscheidt zich verder van de reguliere zorg op gebieden van stigmatisering en wachtlijsten. Het is laagdrempeliger en daardoor makkelijker toegankelijk voor vrouwelijke cliënten

Gewerkt wordt binnen een multidisciplinair team, waardoor het VGC in staat is een groot scala van methodieken aan te bieden.

Er zijn twee programmalijnen Gezond leven en Empowerment, die zich richten op de functies: Signaleren, Preventie, Hulpverlenen en nazorg en Scholing.

Bij het VGC draait naast de algemene activiteiten sinds 1999 het meidenproject. De kracht van dit project is dat seksespecifiek wordt gewerkt met een preventieve insteek. Bewerkstelligd wordt om op een zo jong mogelijke leeftijd problemen op latere leeftijd voor te zijn.

Samenwerken

Om de werkzaamheden van het VGC op een goede wijze vorm te geven is het belangrijk om deel te nemen aan netwerken en overlegstructuren. Hierdoor wordt informatie met andere instellingen uitgewisseld, kunnen verwijzingen beter verlopen en afstemming tot stand komen. Kortom het werken aan een integrale aanpak, afstemming, samenwerking en uitbreiding met reguliere en autonome instellingen op hetzelfde werkgebied.

Tot slot vinden wij het belangrijk om niet alleen activiteiten in het centrum te organiseren, maar ook in de wijken waar de vrouwen wonen.

Profilering

Het VGC heeft haar expertise met name liggen in het gebied van Huiselijk Geweld.

We gaan uit van de drie K’s: KRACHT – KENNIS – KUNNEN.

We staan voor onze zaak met LEF. Zijn laagdrempelig, toegankelijk, het tegenovergestelde van een log apparaat, zijn flexibel en in staat snel in te spelen op alle problematiek die te maken heeft met Huiselijk geweld. Wij bieden vrouwen de ruimte om gehoord, gezien en erkend te worden. Vanuit deze erkenning ontstaat er ruimte om te leren. Niet alleen te leren omgaan met het verdriet en de onzekerheid die ontstaat bij huiselijk geweld. Ook daarna is het VGC er voor vrouwen om weer op te staan en hun eigen kracht te gaan voelen en langzaam maar zeker, stap voor stap weer te gaan geloven in zichzelf en hun creatieve mogelijkheden. De uniciteit van het VGC zit hem in de verbindende aanpak. VGC biedt niet alleen ruimte om te verwerken, maar biedt vervolgens de bijeenkomsten waarin geleerd kan worden door bijv. Mindfulness, Beweging, Dialooggroepen, Coaching en Counseling en doelmatige aanpak voor vrouwen om hun leven op een gezonde manier weer op de rit te krijgen. Het VGC is in staat om te enthousiasmeren, te binden, veiligheid te bieden en gelegenheid te bieden dialoog aan te gaan.  Heeft daarnaast met name veel ervaring met allochtone vrouwen.

Het VGC organiseert al jarenlang Bewegingsgroepen. In deze groepen ontstaan vaak gesprekken tussen vrouwen onderling. Dit biedt de mogelijkheid voor de trainster van deze groepen om te signaleren wat er speelt. Hierdoor is zij van toegevoegde waarde voor bv. de sociaal regisseur. Het VGC denkt met hem mee en dan specifiek gericht op het empoweren van allochtone vrouwen. In samenwerking met partners in de wijk kan VGC  een energieke en positieve bijdrage leveren aan het verbeteren en optimaal houden van sociale cohesie in de wijken.